Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach niniejszym informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym:


a) wpłynęły trzy (3) zgłoszenia,
b) dwóch (2) oferentów zgłosiło się w terminie licytacji,
c) nie odrzucono żadnej z dwóch (2) ofert.
Wydzierżawiający informuje, że w Ofertach nie stwierdzono braków w załącznikach i nie stwierdzono oczywistych omyłek formalnych.
W wyniku zakończonego postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta nr 2 – RVP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Matejki nr 6,lok. 13, 60-766 Poznań, z zadeklarowaną najwyższą ceną. Wydzierżawiający w wyniku postępowania zawrze z Dzierżawcą umowę dzierżawy na okres 3 lat (2024 - 2027).

Back to top